Vastgoedproblemen in Utrecht oplossen.

Advies & ontzorging bij vastgoedproblemen door Koop Mijn Pand in Utrecht


Voor elk vastgoedprobleem is een oplossing. Soms kunt u als pandeigenaar het probleem zelf oplossen. Soms vergt de oplossing zoveel kapitaal, tijd en expertise dat het inschakelen van een professioneel vastgoedbedrijf raadzaam is. Wij zijn sinds vele jaren actief als vastgoedontwikkelaar in Utrecht stad, Leidsche Rijn en omliggende gemeenten en hebben in de loop der tijd zeer veel lastige vraagstukken succesvol op kunnen lossen.

Veel voorkomende vastgoedproblemen in Utrecht:


 1. Wel kamerverhuur maar geen gemeentelijke omzettingsvergunning?
 2. Slapende VVE weer actief maken?
 3. Achterstallig onderhoud. Dringend renovatie / aanschrijving gemeente?
 4. Financiering verhuurpand met een woninghypotheek mag niet. Hoe oplossen?
 5. Huurder betaalt te weinig huur en wil niet weg?
 6. Huurders zijn naar de Huurcommissie gegaan. Wat nu?
 7. Bedrijfspand of winkelpand is incourant. Kan ik ombouwen naar woonruimte?
 8. Woning verkopen en terughuren, kan dat?
 9. Specifieke gevallen voor verkoop aan Koop Mijn Pand

1. Wel kamerverhuur maar geen omzettingsvergunning?


Wanneer u in een woonhuis in Utrecht meer dan twee onzelfstandige woonruimtes / kamers wilt verhuren is een omzettingsvergunning nodig. In Utrecht worden veel woningen zonder omzettingsvergunning illegaal als studentenhuis verhuurd. Eigenaren kunnen hierbij tegen diverse juridische problemen aanlopen. Te denken valt aan problemen met huurrecht, problemen met brandveiligheid, problemen met hypotheekverschaffers, problemen met omwonenden of problemen met de gemeente die in toenemende mate handhavend optreedt.

Koop Mijn Pand koopt zeer regelmatig dergelijke panden van eigenaren die hun probleem op willen lossen maar daar te tijd, kennis en de middelen niet voor hebben. In dergelijke gevallen zorgen wij na aankoop voor eigen rekening en risico voor het oplossen van alle denkbare juridische en bouwkundige problemen. Als het mogelijk is wordt hierbij de huidige huursituatie doorgezet of worden bewoners uiteindelijk in één van onze andere verhuurpanden ondergebracht. Door directe verkoop van uw pand in de bestaande situatie wordt u ontzorgd bij het oplossen van de problemen en wordt door ons in goed overleg met de huurders naar goede oplossingen gezocht.

AD 19-09-2018: Utrecht opent jacht op illegaal splitsen woningen

Overheid 2018 28-09-2018: Handhavingsstrategie huisvesting 2018 Gemeente Utrecht (PDF)


2. Slapende VVE weer actief maken?


Wilt u uw appartement in Utrecht met een slapende VVE verkopen? Een appartement met een actieve VVE is vaak beter verkoopbaar. Dit zijn de benodigde stappen om je VVE weer te activeren.

Organiseer een 1e VVE vergadering
Start met het organiseren van een vergadering met de betrokkenen. Alle eigenaren mogen hierbij zijn en hebben stemrecht. Als één van betrokkenen verhinderd is, mag hij of zij een volmacht afgeven. Er moeten genoeg eigenaren aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen. De akte van splitsing vermeld hoeveel eigenaren hiervoor aanwezig moeten zijn. Stukken als het splitsingsreglement en een recent financieel overzicht dienen voor de vergadering opgevraagd te worden.

De 1e vergadering
Stel een agenda op met de punten die besproken moeten worden. Alleen over deze punten kunnen besluiten worden genomen. Bespreek bij de eerste vergadering tenminste de volgende zaken:

 • Wie wordt de bestuurder van de VVE?
 • Wie schrijft de VVE in bij de Kamer van Koophandel?
 • Wie opent de bankrekening van de VVE?
 • Wie maakt het meerjaren-onderhoudsplan en de begroting?
Leg de afspraken vast in notulen en stel deze beschikbaar voor iedereen.

Inschrijving K.v.K
De bestuurder van de VVE moet bekend gemaakt worden bij de K.v.K. Derden kunnen dan inzien wie er gemachtigd is te handelen namens de vereniging.

Openen bankrekening
De bankrekening moet op naam van de VVE staan, niet op naam van de bestuurder. Het bankrekeningnummer moet worden doorgegeven aan alle leden. Dat is nodig voor het overmaken van de periodieke servicekosten.

Opstellen onderhoudsplan en begroting
Na inschrijving bij de K.v.K, het openen van de bankrekening en het opstellen van het onderhoudsplan dient er een gezamenlijke opstalverzekering afgesloten te worden em kunnen de jaarlijkse begroting en de periodieke servicekosten worden bepaald. Alle afspraken vastgelegd in de eerstkomende vergadering.

De VVE actief houden
Vanaf dat moment dient de vereniging actief te blijven. Er moet een administratie worden gevoerd en de vereniging moet eens in de 6- à 12 maanden een vergadering houden.


3. Achterstallig onderhoud. Dringend renovatie nodig / aanschrijving gemeente?


Wanneer uw pand dringend aan groot onderhoud / renovatie / restauratie toe is en dit de succesvolle verkoop belemmert, kan het een optie zijn uw pand in de huidige staat aan ons te verkopen. Ook kan het zijn dat u een aanschrijving van de gemeente met de verplichting tot renovatie heeft ontvangen.

Wij zorgen na aankoop voor een goed plan, alle benodigde vergunningen, een goede verbouwing en het succesvol herbestemmen van het pand. U wordt door ons gevrijwaard voor elke vorm van aansprakelijkheid voor gebreken achteraf. Wij zijn na de renovatie trots om een mooi pand aan de stad terug te geven.


4. Financiering verhuurpand met een woninghypotheek mag niet. Hoe oplossen?


Met een reguliere woninghypotheek is het niet het toegestaan om uw pand te verhuren. Banken zijn gemachtigd uw woninghypotheek in te trekken als ze er achter komen dat uw pand niet door u zelf bewoond wordt maar permanent verhuurd wordt. In een dergelijk geval is het ook niet eenvoudig om zittende huurders uit te zetten. Er zijn goede opties om een bestaande woninghypotheek te vervangen door een vastgoedhypotheek waarmee verhuur wel mogelijk is. Daarbij kunt u maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat financieren. U kunt de mogelijkheden hiervoor berekenen en uw financiering aanvragen bij: Financiering Regelen BV.

Bereken beleggingspand & vastgoedfinanciering bij Financiering Regelen BV


5. Huurder betaalt te weinig huur en wil niet weg


Huurders van woonruimte hebben huurbescherming. In de meeste gevallen zijn huurders alleen met een dringende reden met een rechterlijke uitspraak uit te zetten. Als u een woning, appartement of studentenkamer verhuurt voor een bedrag aanzienlijk onder de marktwaarde, beperkt dat het rendement op uw beleggingspand. Daarnaast beperken te lage huurinkomsten de verkoopmogelijkheden en de verkoopopbrengst van het pand. Ook de mogelijkheden voor het verkrijgen of verhogen van een vastgoedhypotheek zijn beperkt als de huurinkomsten tegenvallen.

Huurders zijn vaak echter goed op de hoogte van hun rechten. Koop Mijn Pand in Utrecht adviseert pandeigenaren bij het uitwerken van oplossingen voor problemen met huurders. Vaak nemen wij het probleem over van een eigenaar door een pand in verhuurde staat aan te kopen. Daarbij wordt in eerste instantie de bestaande huursituatie voortgezet waarna wij in alle rust in overleg gaan met de zittende huurders om oplossingen uit te werken.

Oplossingen bestaan vaak uit het doorvoeren van verbeteringen in het pand en het aanbieden van betere woonruimte in andere panden. Een andere oplossing kan zijn de huursituatie gewoon voort te zetten waarbij wij genoegen nemen met de beperkte huurinkomsten en voor langere periode toeleggen op de expolitatie.

Huurder betaalt te weinig huur en wil niet weg


6. Huurders zijn naar de Huurcommissie gegaan. Wat nu?


Bij onzelfstandige woonruimte (studentenkamers) of kleine zelfstandige woonruimte (studios en kleine appartementen) geldt vaak een wettelijk maximaal toegestane huur. In Utrecht is er veel vraag naar dergelijke woonruimte. Veel eigenaren verhuren hun woonruimte voor een bedrag dat hoger is dan toegestaan en lopen daarmee het risico dat zittende huurders een aanvraag tot huurverlaging indienen bij de Huurcommissie. Na controle kan de Huurcommissie de eigenaar dwingen de huur te verlagen tot het wettelijk maximum volgens de puntentelling van het Woningwaarderingsstelsel.

Vaak ontstaat daardoor de situatie zoals hierboven bij punt 5 beschreven. Ook in dit soort situaties is Koop Mijn Pand in Utrecht zeer ervaren om de juiste oplossingen uit te werken.

AD 12-01-2015: Utrecht opent Meldpunt voor misstanden kamverhuur


7. Bedrijfspand of winkelpand is incourant. Kan ik ombouwen naar woonruimte?


Bij bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden is er veel meer kans op leegstand dan bij woonruimte. Als een huurder opzegt of failliet gaat dan is het vaak de vraag hoe lang het pand leeg zal staan voordat er weer een nieuwe huurder gevonden wordt. Banken beschouwen bedrijfsruimte daarom vaak per definitie als minder courant en beperken de mogelijkheden om aankoop en verbouwing ervan te financieren of te herfinancieren. Bij woonruimte in Utrecht en omgeving is het probleem van een verhoogd leegstandsrisico er niet. De krapte op de woningmarkt is dermate groot dat een nieuwe huurder vaak snel gevonden is. Als de woonruimte goed is, is er veel minder risico op leegstand dan bij bedrijfsruimte.

Sommige panden komen in principe prima in aanmerking om omgebouwd te worden tot woonruimte. Daarna zijn ze vaak beter verhuurbaar en bijna altijd veel beter met een zakelijke vastgoedhypotheek financierbaar. Het doorvoeren van de transformatie vergt echter vaak veel kapitaal, tijd en expertise. Na het doorlopen van het traject voor het verkrijgen van de juiste vergunning moet het pand verbouwd en bewoonbaar gemaakt worden. Zeer regelmatig kopen wij verhuurde en leegstaande bedrijfs- kantoor- en winkelpanden om daarna voor eigen rekening en risico met onze eigen architect en vaste bouwbedrijven het gehele traject te voltooien.

Op die wijze kunnen we vaak de meest incourante objecten transformeren tot mooie woonruimte om nieuwe huurders of kopers een fijne plek te geven en een positieve impuls aan de wijk te geven. Dat laatste is voor ons als gepassioneerde Utrechtse projectontwikkelaar heel belangrijk.

Bedrijfspand of winkelpand is incourant. Kan ik ombouwen naar woonruimte?


8. Woning verkopen en terughuren, kan dat?


Het is mogelijk uw woning te verkopen, daarmee kapitaal vrij te maken en in uw woning te blijven wonen door deze van ons te huren. Mocht dat voor u een goede optie zijn, dan kunt u contact met ons opnemen om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.


9. Specifieke gevallen waarbij u Koop Mijn Pand in Utrecht in kunt schakelen


Wel/geen omzettingsvergunning, omgevingsvergunning of gedoogverklaring.

Wij kopen (kamergewijs) verhuurde panden in Utrecht zonder de daarvoor vaak verplichte omgevingsvergunnings of omzettingsvergunning. Ook als er wel- of geen sprake is van een gedoogverklaring voor kamerverhuur kunnen wij uw pand kopen. Wij zorgen daarna in goed overleg met uw huurders voor goede bouwkundige en juridische oplossingen om alles te legaliseren.

Problemen huurcommissie, huurteam Utrecht.

Wij kopen panden van eigenaren die problemen hebben met de huurcommissie of het huurteam Utrecht. Ook daarbij zorgen wij na aankoop in goed overleg met uw huurders voor goede bouwkundige en juridische oplossingen om alles te legaliseren.

Puntentelling, puntenhuur, sociale huur, niet geliberaliseerd.

Wij kopen panden waarbij uit de puntentelling van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) blijkt dat deze in de sociale sector vallen, niet geliberaliseerd zijn en waarbij verplicht de huur verlaagd wordt.

Huurverhoging onmogelijk

Wij kopen panden van eigenaren die problemen ondervinden met het doorvoeren van huurverhogingen.

Kantoren, bedrijfpanden, loodsen in Utrecht verkopen

Wij open kantoren, bedrijfsruimten of loodsen. Ook als deze leeg staan en ook als deze zich mogelijk lenen om te transformeren naar woonruimte.

Bedrijf + pand in Utrecht verkopen.

Als u uw bedrijf wilt verkopen kunt u uw bedrijfs- of kantoorpand separaat aan ons verkopen.

Aanschrijving onderhoud gemeente Utrecht

Wij kopen panden van eigenaren die een aanschrijving voor onderhoud van de gemeente hebben ontvangen. Hierbij dwingt de gemeente u tot het renoveren van uw pand omdat de staat van onderhoud te slecht is. Bij verkoop uw woning aan Koop Mijn Pand in Utrecht nemen wij deze verplichting over. Ook panden met grondvervuiling en/of een saneringsplicht kunt u aan ons verkopen.

Dwangsom / handhavend optreden Gemeente Utrecht

Wij kopen panden van eigenaren waarbij de gemeente een dwangsom voor verplicht doorvoeren van onderhoud of handhavend optreden heeft opgelegd. Bij verkoop uw woning aan Koop Mijn Pand in Utrecht nemen deze verplichting over.

Hospitaregeling Utrecht afgelopen

Viel uw verhuursituatie nog onder de hospita regeling en nu niet meer, dan kunt u uw woning aan ons verkopen. Wij zorgen daarna in goed overleg met uw huurder(s) voor goede bouwkundige en juridische oplossingen.

Ouder kind regeling Utrecht afgelopen

Heeft u uw woning 5 jaar verhuurd volgens de ouder-kind-regeling en wilt u het pand verkopen?

Wijziging bestemming mogelijk

Wij kopen graag panden waarbij bestemmingswijzigingen mogelijk zijn.

Maatschappelijk vastgoed Utrecht verkopen

Wij kopen maatschappelijk vastgoed / panden met een maatschappelijke bestemming.

Meer informatie of hulp nodig?


Vaak worden wij van Koop Mijn Pand in Utrecht ingeschakeld om met pandeigenaren in Utrecht en omgeving mee te kijken om vastgoedproblemen op te lossen.

Ons team bestaat uit een creatieve senior-projectontwikkelaar die de markt in Utrecht en omgeving door-en-door kent, een kritische ex-makelaar die alles weet van woningverkoop in Utrecht en een praktische architect die niets anders doet dan woningen in Utrecht-stad, Leidsche Rijn en plaatsen in de omgeving upgraden om deze opnieuw voor verkoop of verhuur geschikt te maken.

Daarnaast hebben we een relatiebestand met aannemers, schilders, stylisten, Utrechtse makelaars en vastgoedfinanciers die we aan kunnen raden.

Wilt u meer informatie? Neem contact op of bel ons op: ☎ 030-737 01 82.

Wij zijn u graag van dienst.
Yuri Besouw
Marieke Schut
Patrick ZuidemaDirect uw pand verkopen

Wat doen wij voor u?

 • De mogelijkheden doornemen
 • Uw pand bezichtigen
 • Samen verkoopprijs vaststellen
 • Uw pand aankopen

Uw voordelen:

 • Goed advies
 • Zorgeloos verkopen
 • Direct zekerheid
 • Vrijwaring aansprakelijkheid

Maandelijks kopen wij woningen, studentenhuizen, kantoren, winkelpanden en bedrijfspanden in Utrecht en omgeving. Wij zijn u graag van dienst.


Bod op uw pand

 (030) 737 01 82

Vastgoedproblemen in Utrecht oplossen. Ontzorging en advies door Koop Mijn Pand in UtrechtUtrechtshuys / Stadsheeren BV

Maliestraat 7
3581 SH Utrecht
(030) 737 01 82
info@koopmijnpandinutrecht.nl

Contactpersonen

Yuri Besouw
Patrick Zuidema